Regulamin akcji promocyjnej
“WYPRZEDAŻ GADŻETÓW 600-LECIA ŁODZI

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia promocji ,, WYPRZEDAŻ GADŻETÓW 600-LECIA ŁODZI ’’ (zwanej dalej jako Akcja promocyjna).
2. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Organizatorem Akcji promocyjnej jest ŁÓDZKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA z główną siedzibą ul. Piotrkowska 28/2U; 90-269 Łódź, NIP: 7252199952,(dalej także jako Organizator), która jest właścicielem sklepu internetowego ilovelodz.pl .

4. Promocja obowiązuje od 25.12.2023 do wyczerpania zapasów.

5. Promocja dotyczy wybranych produktów z serii na 600-lecie Łodzi z asortymentu sklepu internetowego ilovelodz.pl, oznaczonych symbolem” -40%”.

6. W ramach Akcji Promocyjnej każda osoba, która w okresie obowiązywania Promocji dokona  zakupu produktu objętego Promocją, otrzyma 40% rabatu  co oznacza, że przy transakcji zakupu na stronie internetowej ilovelodz.pl, rabat 40% zostanie naliczony od wszystkich Produktów objętych promocją i niepodlegającym wyłączeniom. Rabat naliczany jest od ceny regularnej na stronie ilovelodz.pl

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

8. Rabat nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.

9.Towar zakupiony w sklepie ilovelodz.pl można zwrócić w okresie 14 dni, na zasadach określonych w regulaminie  sklepu internetowego ilovelodz.pl

10. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi możliwość złożenia reklamacji na zasadach określonych w regulaminie  sklepu internetowego ilovelodz.pl

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników bezpośrednio ale również poprzez publikację na stronie ilovelodz.pl
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 24 godzin od publikacji ww. informacji.

12.  Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 94 z późn. zm.).
13. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej.